دهه فجر

انتقال دهه فجر با شروع دهه فجر، خاطرات این ملّت از این بیست سال گذشته تکرار می‌شود و چقدر خوب است که این خاطرات و این حوادث، به‌وسیله آگاهان، موبه‌مو…

مشارکت مدنی

به منظور مشارکت در سود و زیان طرح های پژوهش و فناوری شرکت های دانش بنیان، صندوق می تواند با رعایت موارد ذیل در صورت وجود تقاضا مبادرت به انعقاد…