تامین سرمایه

تامین سرمایه

تامین سرمایه

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پژشکی به واسطه ارتباط با صنایع مختلف به ویژه صنعت تجهیزات پژشکی و همچنین ارتباط با سازمان ها و نهادهای حمایتی در صورت تمایل شرکت ها میتواند اقدام به تامیت سرمایه مورد نیاز شرکت نماید .

این تامین سرمایه به صورت سهامداری خواهد بود و نهاد یا سازمان تامین کننده مالی پس از تزریق نقدینگی مورد نیاز بر اساس ارزیابی و ارزش گذاری مورد توافق طرفین سهامدار شرکت خواهد شد .