درباره ما

درباره ما

صندوق تجهیزات(سهامی خاص) از جمله صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی است که بر اساس مصوبه کارگروه هماهنگی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه (جزء “ح” ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) تاسیس گردید

رسالت صندوق، بسترسازی لازم برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از آنها در حوزه فناورانه بالاخص در حوزه تجهیزات پزشکی می باشد. ابزارهای صندوق برای حمایت، مواردی همچون تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی، صدور ضمانتنامه های مورد نیاز برای قراردادهای پژوهشی و کاربردی، سرمایه گذاری ریسک پذیر در طرحهای فناورانه و ایجاد کسب و کارهای جدید می باشد

تلفن های مستقیم ما

02141975

88988148 021

88989408 021

88989379 021

88989469 021

فــکس : 88988173

E-mail : Info@sandoghmed.ir