ارزیابی طرح ها

ارزیابی طرح ها

در راستای ارائه خدمات به شرکت های متقاضی یکی از مهم ترین اقدامات ، ارزیابی طرح می باشد در این ارزیابی، اطلاعات مالی، توان فنی، برنامه عملیاتی تولید شرکت و سایر موارد مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه آن در ارائه تسهیلات منظور می گردد در برخی موارد ممکن است نهاد مالی ارائه دهنده تسهیلات به منظور ارزیابی ، شرکت را به این صندوق ارجاع دهد .