مشارکت در تولید

مشارکت در تولید

به منظور تولید یا افزایش میزان تولید ، این صندوق به روش های مختلف از جمله استفاده از خط تولید مشترک اختصاص فضای تولید و …، اقدام به مشارکت در تولید شرکت می نماید . در این بخش خدماتی نظیر تسهیل در ورود به بازار و فرایند فروش نیز در نظر گرفته می شود .