نظارت بر طر ح ها

نظارت بر طر ح ها

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی به منظور دستیابی بهینه به نتیجه مورد نظر طرح ها و همچنین صرفه جویی در منابع مالی ، انرژی و زمان، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی، اقدام به ارائه خدمات در قالب پیگیری و نظارت بر طرح ها نموده است . این خدمات جزء لاینفک خدمات ارائه تسهیلات می باشد . اما در صورت نیاز شرکت ها می توانند به منظور انجام پروژه خاص و مورد نظر خود از این خدمات استفاده نمایند .

نظارت بر اجرای طرح: در برگیرنده دو فرآیندپایش مراحل اجرایی طرح و انطباق آن با برنامه از پیش تدوین شده و نیز فرآیند کنترل تحقق اهداف اصلی و غایی طرح (همسو با ضوابط صندوق) با در نظر داشتراستی آزمایی و درستی آزمایی می باشد

متقاضی: شرکت یا موسسه دانش بنیان که درخواست استفاده از خدمات صندوق را دارد

کارگزار نظارت بر اجرای طرح: صندوق ها، شرکت ها و موسساتی که قابلیت و توانایی نظارت بر طرح ها را داشته و صلاحیت آن ها به تایید صندوق رسیده است