برچسبسرمایه گذاری خارجی ها در بازار سلامت ایران/ برزیل و ژاپن می آیند