برچسبرئیس صندوق نوآوری و شکوفایی: پیروزی دکتر روحانی نویدبخش تولید و اشتغال است