برچسبتوسعه اقتصاد و اشتغال در گرو تقویت شرکت‌های دانش بنیان است