حضور صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی در اولین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان حوزه سلامت

حضور صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی در اولین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان حوزه سلامت این مجمع روز شنبه ۱۹ مرداد ماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی…