حضورمدیران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی در جلسه رویداد مدیریت پسماند و محیط زیست استان مازندران

این جلسه با موضوع مدیریت پسماند ومحیط زیست با حضور دکتراحمد حسین زادگان،استاندارمازندران،دکترحمیدرضا شاهوردی،مشاور عالی رییس هیات عامل در صندوق نوآوری و شکوفایی و تیم همراه،شهرداران محترم شهر های استان…