رسالت صندوق

 رسالت صندوق اعطاي وام و تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي طرحهاي پژوهشي کاربردي در حوزه هاي فناوري حوزه درمانی؛ کمک به توليد نيمه صنعتي طرحهاي به…