رسالت صندوق

 رسالت صندوق اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی در حوزه های فناوری حوزه درمانی؛ کمک به تولید نیمه صنعتی طرحهای به…