تامین سرمایه

تامین سرمایه

تامین سرمایه

این صندوق به واسطه ارتباط با صنایع مختلف به ویژه صنعت تجهیزات پزشکی و  همچنین ارتباط با نهاد های حمایتی می تواند به تامین سرمایه مورد نیاز طرح های پژوهشی و فناوری بپردازد