اعطای تسهیلات

اعطای تسهیلات

اعطای تسهیلات

اعطای وام و تسهیلات به :

در راستای حمایت از طرح های پژوهشی و فناورانه این صندوق راسا و یا از طریق کارگزاری نهاد های حمایتی به اعطای تسهیلات مالی به شرح زیر می پردازد :

1-تسهیلات نمونه سازی ، ورود به بازار

2- تسهیلات جهت اخذ مجوزات داخلی و بین المللی

3-تسهیلات سرمایه در گردش

4-تسهیلات سرمایه ثابت