ارزیابی طرح های تجهیزات پزشکی

1-    ارزیابی شرکت و طرح: عبارت است ازتجزیه و تحلیل طرح از منظر امکان پذیری فنی و اقتصادی و بررسی شرکت از منظر اهلیت و توانمندی های تخصصی، عمومی و اجرایی و نیز راستی آزمایی مستندات توجیهی طرح شامل مجموعه مطالعات مدون و گزارش های معرفی و امکان سنجی طرح.

2-    متقاضی: شرکت یا موسسه دانش بنیان که درخواست استفاده از خدمات  صندوق را دارد.

3-    کارگزار ارزیابی: صندوق ها، شرکت ها و موسساتی که قابلیت و توانایی ارزیابی و کارشناسی شرکت ها و طرح ها را داشته و صلاحیت آنها به تایید صندوق رسیده است.