نظارت طرح های تجهیزات پزشکی

نظارت بر اجرای طرح: در برگیرنده دو فرآیندپایش مراحل اجرایی طرح و انطباق آن با برنامه از پیش تدوین شده و نیز فرآیند کنترل تحقق اهداف اصلی و غایی طرح (همسو با ضوابط صندوق) با در نظر داشتراستی آزمایی و درستی آزمایی می باشد.

متقاضی: شرکت یا مووسسه دانش بنیان که درخواست استفاده از خدمات صندوق را دارد.

کارگزار نظارت بر اجرای طرح: صندوق ها، شرکت ها و موسساتی که قابلیت و توانایی نظارت بر طرح ها را داشته و صلاحیت آن ها به تایید صندوق رسیده است.