تجاری سازی محصولات

تجاری سازی محصولات

تجاری سازی محصولات

تجاری سازی را به صورت یک زنجیره متصل به هم ازخلق ایده تا فروش و به کارگیری فناوری توسط مشتری نهایی میتوان تعریف کرد ،تجاری سازی فرایندی است که فناوری به محصولات اقتصادی موفق تبدیل می شود. در همین راستا، تجاری سازی یک محصول، فرایند توسعه یک محصول از ایده و مفهوم تا پذیرش آن در یک بازار خاص می باشد