توانمند سازی

توانمند سازی

توانمند سازی

عبارتست از ارائه کلیه خدماتی که موجب ارتقا توان یک شرکت شود .

این خدمات به دو گروه ذیل ارائه میگردد .

آموزش 

ارائه خدمات آموزشی به اشخاص حقیقی و حقوقی

مشاوره    

ارائه خدمات مشاوره در زمینه های زیر :

*تولید محصول

*مدیریت هزینه

*فروش محصول

*مشاوره مالی

*مشاوره بازار

*سرمایه گذاری و جذب سرمایه