جلسه چهاردهم

جلسه چهاردهم: شروع واقعی تولید وزمان عرضه