امضای تفاهم نامه همکاری با اداره کل محترم تجهیزات پزشکی

امضای تفاهم نامه همکاری با اداره کل محترم تجهیزات پزشکی

به منظور ایجاد ، گسترش و هم فکری و هم یاری فی مابین صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی

و اداره کل محترم تجهیزات پزشکی با موضوع تحقیق و پژوهش علمی تفاهم نامه ای به امضای مشاور وزیر بهداشت و مدیر کل اداره کل تجهیزات پزشکی جناب آقای دکتر رضا مسائلی و مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی جناب آقای دکتر حسین سلمانی رسید.

طی تفاهم نامه منعقده مقرر گردید که صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی در راستای :

1 – بررسی امار مورد نیاز شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی

2- ارائه خدمات تسهیلات به شرکت های تجهیزات پزشکی

3- بهبود و تسهیل فرایند و حمایت از شرکت ها در راستای اخذ  CE

به عنوان بازوی اداره کل محترم تجهیزات پزشکی اقدام نماید.