مشارکت مدنی

مشارکت مدنی

به منظور مشارکت در سود و زیان طرح های پژوهش و فناوری شرکت های دانش بنیان، صندوق می تواند با رعایت موارد ذیل در صورت وجود تقاضا مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی نماید.

تعریف مشارکت مدنی: مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد
تبصره 1: واریز سرمایه به حساب شرکت براساس هزینه کرد پرداخت های قبلی و پس از تایید ناظر مورد اعتماد صندوق و مطابق با پیشرفت شرح خدمات مورد توافق شریک و صندوق خواهد بود.
تبصره 2: حداکثر سهم الشرکه صندوق در مشارکت مدنی هشتاد درصد هزینه اجرای طرح خواهد بود.
مشارکت مدنی ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‏ها صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‏الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‏گردد، واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می‏توانند، طبق قرارداد، به دفعات صورت گیرد.
مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت، تصفیه و مرتفع می‏شود.
بانک‏ها مکلف‏اند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت‏های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‏شوند، بیش از مال الشرکه واریزشده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‏باشند.

ویژگی های مشارکت مدنی:
1) مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.
2) مشارکت مدنی بر خلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام می پذیرد.
3) درآمیختن سهم الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع از مشخصات مشارکت مدنی است.
4) مشارکت مدنی ماهیتاً عقد جایزی است، مگر آنکه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
5) مشارکت مدنی بر خلاف مضاربه که سرمایه نقدی را منحصراً طرف مالک تامین می کند، مشارکت در تامین سرمایه است، اعم از نقدی و غیرنقدی.
6) مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در صندوق برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد، باید با توافق شرکاء تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور گردد.
7) در مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت باید مشخص شود.
8) موضوع مشارکت مدنی در زمینه هزینه های جاری لزوماً باید ظرف یک دوره تولید و حداکثر تا یکسال حسب مورد پایان پذیرد و قرارداد مشارکت نیز ظرف همین مدت قابل تسویه است. مدت مشارکت مدنی در مواردی که برای امورتولیدی(صنعتی، معدنی، کشاورزی)، احداث مسکن و ساختمان برای امور طرح های جدید خدماتی می پذیرد، حداکثر 3 سال است. در موارد استثنایی صندوق می تواند مدت مذکور را افزایش دهد.
9) فروش اقساطی سهم الشرکه مشارکت کنندگان در مشارکت های مدنی تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و همچنین طرح های جدید خدماتی، در زمان خاتمه قرارداد ممکن می باشد.

صندوق توسعه فناوری های نوین نیز با شرایطی متمایز از مشارکت های معمول بانکی اقدام به برقراری ساز و کاری مبتنی بر مشارکت مدنی اصیل نموده است که از جمله آن حذف وثیقه های معمول بانکی، حذف نرخ سود بانکی و… می باشد.)