مشاركت مدنی

مشاركت مدنی

به منظور مشاركت در سود و زيان طرح هاي پژوهش و فناوري شركت هاي دانش بنيان، صندوق مي تواند با رعايت موارد ذيل در صورت وجود تقاضا مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدني نمايد.

تعريف مشاركت مدني: مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد
تبصره 1: واريز سرمايه به حساب شركت براساس هزينه كرد پرداخت هاي قبلي و پس از تاييد ناظر مورد اعتماد صندوق و مطابق با پيشرفت شرح خدمات مورد توافق شريك و صندوق خواهد بود.
تبصره 2: حداكثر سهم الشركه صندوق در مشاركت مدني هشتاد درصد هزينه اجراي طرح خواهد بود.
مشاركت مدني ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‏ها صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.
شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد، سهم‏الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي‏گردد، واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد.
پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدني مي‏توانند، طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد.
مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع مي‏شود.
بانك‏ها مكلف‏اند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركت‏هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شوند، بيش از مال الشركه واريزشده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي‏باشند.

ويژگي هاي مشاركت مدني:
1) مشاركت مدني در تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
2) مشاركت مدني بر خلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام مي پذيرد.
3) درآميختن سهم الشركه نقدي طرفين به نحو مشاع از مشخصات مشاركت مدني است.
4) مشاركت مدني ماهيتاً عقد جايزي است، مگر آنكه ضمن عقد لازمي اختيار فسخ از طرفين سلب شود.
5) مشاركت مدني بر خلاف مضاربه كه سرمايه نقدي را منحصراً طرف مالك تامين مي كند، مشاركت در تامين سرمايه است، اعم از نقدي و غيرنقدي.
6) مشاركت مدني در صورتي تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در صندوق براي شركت افتتاح مي گردد، واريز نمايند و چنانچه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، بايد با توافق شركاء تقويم و ارزش ريالي آن در شركت منظور گردد.
7) در مشاركت مدني نحوه تسويه مشاركت بايد مشخص شود.
8) موضوع مشاركت مدني در زمينه هزينه هاي جاري لزوماً بايد ظرف يك دوره توليد و حداكثر تا يكسال حسب مورد پايان پذيرد و قرارداد مشاركت نيز ظرف همين مدت قابل تسويه است. مدت مشاركت مدني در مواردي كه براي امورتوليدي(صنعتي، معدني، كشاورزي)، احداث مسكن و ساختمان براي امور طرح هاي جديد خدماتي مي پذيرد، حداكثر 3 سال است. در موارد استثنايي صندوق مي تواند مدت مذكور را افزايش دهد.
9) فروش اقساطي سهم الشركه مشاركت كنندگان در مشاركت هاي مدني توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، احداث مسكن و ساختمان و همچنين طرح هاي جديد خدماتي، در زمان خاتمه قرارداد ممكن مي باشد.

صندوق توسعه فناوري هاي نوين نيز با شرايطي متمايز از مشاركت هاي معمول بانكي اقدام به برقراري ساز و كاري مبتني بر مشاركت مدني اصيل نموده است كه از جمله آن حذف وثيقه هاي معمول بانكي، حذف نرخ سود بانكي و… مي باشد.)