نتایج نهایی تائید صلاحیت مشاوران تجهیزات پزشکی دوره اول

اسامی افراد تائید صلاحیت شده ی مشاوران تجهیزات پزشکی به شرح ذیل میباشد :