همایش معرفی خدمات توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی

همایش معرفی خدمات توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی

همایش معرفی خدمات توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی

شامل لیزینگ تولیدات داخلی تجهیزات مورد نیاز بخش درمان و سلامت با نرخ سود ترجیحی (9% و 11%) ،تولیدکنندگان و شرکت های دارای محصولات دانش بنیان و با حضور رؤسای مراکز درمان بخشی از مصرف کنندگان و خریداران در روز دوشنبه مورخ15/06/1395 ساعت 17 الی 19  در سالن کنفرانس صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می گردد .