کاهش نرخ سود تسهیلات کلیه عاملین مالی صندوق

موضوع : اعلام نرخهای جدید تسهیلات لیزینگ

با سلام و احترام

با عنایت به کاهش نرخ پایه تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به ۱۱ درصد و تصویب آن در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ هیئت محترم عامل ، بدین وسیله نرخ های جدید تسهیلات لیزینگ و استصناع جهت بهره برداری به حضور عاملین محترم مالی اعلام می گردد :

  1. تسهیلات لیزینگ تا سقف ۵ میلیارد ریال : نرخ ۹ درصد ( مطابق گذشته )
  2. تسهیلات لیزینگ مازاد بر ۵ میلیارد ریال و تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و کلیه تسهیلات استصناع: نرخ ۱۱ درصد
  3. تسهیلات خریداران واسطه ( عاملین توزیع و پخش) : نرخ ۱۶ درصد ( مطابق گذشته )
  4. بدین ترتیب کلیه طزحهایی که در مهلت انعقاد قرارداد بوده و هنوز قرارداد آنها منعقد نشده است شامل کاهش نرخ ۱ درصد خواهند بود .
  5. همچنین طرحهای دارای قرار در انتهای کار و در صورت خوش حسابی و موفقیت در اجرای طرح می توانند از کاهش نرخ خوش حسابی بهرهمند شوند.
  6. به منظور تایید و پرداخت کاهش نرخ خوش حسابی ، عامل مالی میبایست طی نامه ای با ذکر جدول پرداخت و بازپرداخت تسهیلات شرکت و تایید تسویه و خوش حسابی ، مراتب را جهت تصویب نهایی به صندوق اعلام نمایند