شرایط ضمانت

۱-    در مواردی که نیاز به ارزیابی تضمینات و وثایق میباشد صندوق می تواند از نظریه کارشناس رسمی دادگستری یا شخص خبره مورد وثوق خود استفاده نماید. ارزیابی یک نفر کارشناس کافی است مگر در موارد ضروری به تشخیص صندوق یا به درخواست و هزینه متقاضی

۲-    کلیه هزینه های انعقاد قرارداد ، ارائه تضمینات و وثایق و همچنین ارزیابی و کارشناسی با متقاضی است و باید قبل از انعقاد قرارداد با صندوق انجام گیرد.

۳-    چنانچه متقاضی با نظر کارشناس ارزیابی اعتراض داشته باشد می تواند با هزینه خود درخواست کارشناسی مجدد نماید . کارشناس جدید از طرف صندوق تعیین میشود.

۴-    کلیه تضمینات و وثایق باید حداقل ۱۲۰% اصل و سود قطعی تسهیلات اعطایی را پوشش دهد مگر اینکه در این دستورالعمل ترتیب دیگری مقرر گردیده باشد.

۵-    تبصره: در مورد ضمانتنامه های بانکی بعنوان تضمین وثیقه باید حداقل ۱۰۰% اصل و سود قطعی تسهیلات اعطایی را پوشش دهد.

۶-     درموارد ضروری و به تشخیص صندوق متقاضی موظف است مال موضوع وثیقه را بیمه کند و تا پایان تسویه کامل تعهدات مدت بیمه نامه را تمدید نماید.

۷-    فک رهن یا استرداد اموال و اسناد مربوط به تضمینات و وثایق به متقاضی یا شخص ثالث تنها پس از تسویه حساب کامل تعهدات انجام می گیرد.

۸-    ضمانتنامه های بانکی بدون قیدوشرط از بانکهای مجاز داخلی مورد پذیرش است و مدت ضمانتنامه باید متناسب با مدت قرارداد باشد . درصورت انقضاء مدت ضمانتنامه و عدم تمدید توسط متقاضی ، صندوق می تواند نسبت به وصول وجه ضمانتنامه اقدام نماید.

۹-  تبصره: ضمانتنامه صادره از سوی صندوقهایی که به موجب قانون دارای مجوز صدور ضمانتنامه اعتباری هستند در حکم ضمانتنامه های بانکی است.

۱۰-  ضمانتنامه صادره از سوی نهادهای حامی و فناوری : باتوجه به دستورالعملی که به تصویب هیئت عامل میرسد مجاز است.