رسالت صندوق

 رسالت صندوق

اعطاي وام و تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي طرحهاي پژوهشي کاربردي در حوزه هاي فناوري حوزه درمانی؛ کمک به توليد نيمه صنعتي طرحهاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري؛ کمک به تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد؛

تأمين سرمايه ريسک پذير و مشارکت و سرمايه­گذاري در طرحهاي پژوهشي و فناوري حوزه تجهیزات؛

ارائه خدمات عامليت مالي

انجام خدمات کارشناسي و ارزيابي طرح هاي فناورانه حوزه سلامت

اعتبار سنجي طرح ها از حيث فني، بازار و اقتصادي

انجام خدمات نظارتي براي طرح هاي مصوب و کنترل فرايند اجراي آنها

بازاريابي و شناسايي طرح هاي فناورانه حوزه تجهیزات

ساير خدمت مورد نياز در چارچوب ضوابط براساس شرايط

شناسايي و جذب اعتبارات و منابع مالي از دانشگاههاي علوم پزشکي و وزارت بهداشت، صندوق نوآوري و شکوفايي، ستاد زيست فن آوري، شرکت هاي داروئي، خيرين و ساير منابع به طرح هاي فناورانه حوزه تجهیزات.

کمک به توليد و تجاري سازي محصولات محصولات دانش بنيان در حوزه سلامت جامعه بشري