مدیران

اطلاعات

هیئت مدیره

نام

نماینده

سمت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مسعود یونسیان

رئیس هیئت مدیره

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دکتر رضا نجفی پور

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت الکترونیک برتر

مهندس محمدرضا کمپانی

عضو هیئت مدیره

شرکت دارویی انیسان

دکتر ساقی باقری نیا

عضو هیئت مدیره

نانو طب نوین

سید مجتبی معظمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

اطلاعات سهامداران

Shareholders